Disclaimer

I. Gebruik van de website

Onderhavige gebruiksvoorwaarden (hierna de ‘Disclaimer’) gelden voor de website www.GDPRfolder ®.eu (hierna de ‘Website’). Deze Website werd aangemaakt en wordt beheerd door de firma Eucoprise bvba, met maatschappelijke en exploitatiezetel in de Koningsgalerij 18, 1000 Brussel, en ondernemingsnummer BE 0469.175.043.

Door deze Website te openen of te gebruiken, aanvaardt u automatisch de Disclaimer. De toegang tot de informatie op de informatiepagina’s en tot de demoversie op deze website is gratis, maar impliceert dat de gebruiker kennis heeft genomen van de Disclaimer en deze aanvaardt.

Wanneer een bezoeker (hierna ‘u’) de Website raadpleegt om zijn AVG-dossier te vervolledigen, betekent dat dat hij de inhoud van de Disclaimer officieel heeft aanvaard.

De toegang tot de app GDPRfolder ® is betalend. Deze betaling gebeurt ofwel rechtstreeks, ofwel via uw beroepsfederatie die uw registratie op de Website zal valideren. U wordt voor uw registratie in kennis gesteld van de prijs en de betalingswijze. U moet zich registreren op de Website, bepaalde gegevens opgeven en eventueel een toegangscode of wachtwoord aanmaken om bepaalde diensten op de Website te kunnen gebruiken. Aanvaardt u de voorwaarden of de privacypolicy van deze diensten niet, dan kunt u de aangeboden diensten niet gebruiken.

Door de Website te gebruiken, aanvaardt u de Disclaimer volledig en onvoorwaardelijk en verbindt u zich ertoe alle bepalingen te respecteren. Weigert u de Disclaimer volledig of gedeeltelijk, dan is het raadzaam om de Website niet te bezoeken of te gebruiken.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle pagina’s van de Website. Parallel hiermee bestaan nog andere voorwaarden of onlinecontracten op de Website om specifieke situaties of door de Website aangeboden diensten te regelen zoals de relaties met beroepsfederaties, met de gegevensbeschermingsautoriteiten enz. Deze voorwaarden worden voorgesteld en u moet ze officieel aanvaarden voor u gebruikmaakt van deze diensten of specifieke situaties.

GDPRfolder ® behoudt zich het recht voor om de Disclaimer op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en dit met name krachtens de evoluties in wetgeving of rechtspraak. Daarom raden wij u aan om de Disclaimer regelmatig te raadplegen om de meest recente versie te kennen. Indien mogelijk zal u op de Website worden geïnformeerd over belangrijke wijzigingen aan de Disclaimer.

De Website is in principe permanent toegankelijk, tenzij hij, al dan niet gepland, wordt onderbroken voor onderhoud of in geval van overmacht. GDPRfolder ® aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de aard ervan, die het gevolg is van de onbeschikbaarheid van de Website.

II. Informatie op de Website

GDPRfolder ® zal de Website voortdurend beheren en aanpassen opdat de bezoekers zouden beschikken over de meest recente informatie over zijn producten, diensten en activiteiten. Het doel van de Website is om bezoekers zo goed mogelijk te informeren. Werd verkeerde informatie gepubliceerd, zal GDPRfolder ® alles in het werk stellen om deze te corrigeren zodra de fout wordt ontdekt. GDPRfolder ® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de Website.

De informatie op de Website is van algemene aard en werd niet opgesteld om te beantwoorden aan elke individuele behoefte, is niet noodzakelijk volledig of bijgewerkt en houdt geen individuele professionele adviezen of aanbevelingen in. GDPRfolder ® geeft geen garanties wat de juistheid of wettelijkheid van de informatie op de Website betreft (met inbegrip van advertenties die zijn gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de adverteerder). De inhoud van de Website (met inbegrip van hyperlinks) kan op elk moment worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande kennisgeving of communicatie.

Indien het de bedoeling van GDPRfolder ® is om zijn klanten te helpen hun AVG-dossier te vervolledigen (Algemene Verordening Gegevensbescherming), rekening houdend met het feit dat het samenstellen van het AVG-dossier gebaseerd is op de verklaringen van de klant, kan GDPRfolder ® in geen geval garanderen dat het dossier op basis van de verklaringen van de klant perfect in overeenstemming is met de AVG.

III. Aansprakelijkheid van GDPRfolder ®

GDPRfolder ® garandeert niet de permanente beschikbaarheid, zonder fouten of onderbrekingen, van alle functies van de Website, noch de onmiddellijke herstelling van fouten noch de totale afwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen die op de Website aanwezig zijn of ervan afkomstig zijn. GDPRfolder ® kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materieel of immaterieel) veroorzaakt door het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om de Website te gebruiken. GDPRfolder ® aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van verkeerd gebruik of misbruik van de informatie op de Website.

IV. Hyperlinks naar de Website

Het aanmaken van links naar de Website moet worden gemeld aan de beheerder van deze Website. De link moet een nieuw venster openen in de browser, dat alleen de homepage van de site bevat. Deep linking is verboden.

V. Hyperlinks naar andere sites

De Website kan directe en indirecte links naar andere sites van organisaties en particulieren bevatten, die ofwel in verband staan met GDPRfolder ®, ofwel volledig onafhankelijk van GDPRfolder ® handelen. GDPRfolder ® aanvaardt in geval aansprakelijkheid voor content of privacypolicy’s die onderdeel zijn van de site waar gebruikers via een link vanop de Website terechtkomen. Het instellen van links naar een of meer anders sites, met inbegrip van links op deze sites, betekent in geen geval dat er sprake is van een vereniging, partnerschap, aansluiting met de organisaties die deze sites aanbieden.

Zodra GDPRfolder ® op een site waar gebruikers terechtkomen via een link op de Website kennis heeft van eventuele illegale content, of content die niet overeenkomt met het beoogde doeleinde, zal de link van de Website worden verwijderd zonder dat GDPRfolder ® hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld voor de periode tijdens dewelke de link op de Website aanwezig was.

GDPRfolder ® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op de Website.

VI. Intellectuele eigendom TM ®

De teksten, foto’s, bladspiegels, lay-out, slogans, illustraties en andere elementen op de site www.GDPRfolder.com zijn beschermd met het auteursrecht. De handelsnaam GDPRfolder ® is een gedeponeerd merk. De logo’s, tekeningen, slogans en gegevensbanken zijn beschermd. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, regelingen, toepassingen of wijzigingen van de volledige of een deel van de Website, in om het even welke vorm en met om het even welk middel, zijn ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GDPRfolder ®. De gebruikers van de Website verbinden zich er uitdrukkelijk toe om alle auteursrechten van GDPRfolder ® en derden te respecteren. GDPRfolder ® behoudt zich het recht voor alle maatregelen te treffen die het passend acht om inbreuken op zijn auteursrechten te verhinderen of te stoppen, zonder dat het voor deze maatregelen aansprakelijk kan worden gesteld.

GDPRfolder ® geeft bezoekers alleen het recht om de gegevens op de Website te kopiëren, te printen en te gebruiken op voorwaarde dat ze worden opgenomen in de informatie van de bezoeker en niet worden vermenigvuldigd, verspreid of verkocht.

VII. Privacy

De privacypolicy van GDPRfolder ® met betrekking tot eenvoudige bezoekers van de Website is beschikbaar op de homepage van onze Website. Gebruikers moeten deze policy aanvaarden voor ze hun AVG-dossier kunnen raadplegen.

VIII. Aansprakelijkheid van de bezoeker

Door de informatie op de Website te raadplegen, doet u afstand van alle klachten of elk beroep tegen GDPRfolder ® met betrekking tot het gebruik van de Website of van de op de Website ter beschikking gestelde informatie. GDPRfolder ® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van om het even welke aard, zowel herhaaldelijke als toevallige schade. Door de informatie op de Website te raadplegen, aanvaardt u alle risico’s die inherent zijn aan het gebruik ervan en doet u afstand van elke klacht tegen GDPRfolder ®, met inbegrip van het risico van schade aan computers, aan software of aan uw gegevens door een virus dat door de Website werd verzonden of geactiveerd of door het feit dat u de Website opent.

IX. Veiligheid van de Website

Om de veiligheid van de Website te garanderen, zal GDPRfolder ® alle noodzakelijke maatregelen treffen zoals veiligheidsaudits, coderingstechnieken, beveiligde omgevingen en alle andere maatregelen en procedures die redelijk zijn volgens de stand der techniek. Sommige rubrieken van de Website kunnen worden voorbehouden en gekoppeld aan toegangsmodaliteiten. In geval van een aanval op de Website, cybercriminaliteit of elke andere onbevoegde poging om toegang te krijgen tot (een deel van) de Website, zal GDPRfolder ® alle wettelijke middelen aanwenden die het ter beschikking heeft om de integriteit van de Website te beschermen en dit in samenwerking met de bevoegde gerechtelijke en politieautoriteiten.

X. Ongeldigheid van een bepaling

Indien een of meer bepalingen van de Disclaimer ongeldig, onwettig of niet-toepasselijk zijn, heeft dit niet de ongeldigheid, onwettigheid of niet-toepasselijkheid van de andere bepalingen als gevolg. De volledig of gedeeltelijk onwettige, ongeldige of niet-toepasselijke bepaling zal nietig worden verklaard, alle andere bepalingen blijven onverminderd van kracht. De ongeldig verklaarde bepaling zal dan worden vervangen door een andere bepaling met hetzelfde effect.

XI. Toepasselijk recht

Door deze Website te bezoeken, stemt u in met onderhavige Disclaimer en sluit u online een overeenkomst af waarbij u aanvaardt dat elke betwisting of procedure met betrekking tot de Website of tot de gegevens op de Website onder de Belgische wet vallen. Door deze Website te raadplegen, erkent u de bevoegdheid van de rechtbanken en Hoven van Brussel (België) en aanvaardt u om enkel voor deze rechtbanken procedures op te starten in de Franse taal.

Deze Disclaimer werd oorspronkelijk opgesteld in het Frans. Hij kan worden vertaald in andere talen. In geval van een conflict tussen een vertaalde versie en de Franse versie, zal de Franse versie prevaleren.