Algemene voorwaarden

Definities

De website en de activiteiten van GDPRfolder worden beheer door de bvba Eucoprise met maatschappelijke zetel op Grote Hutsesteenweg 164, 1640 Sint Genesius Rhode, die in deze algemene voorwaarden wordt aangeduid als het letterwoord ‘GDPRfolder’.

Onder ‘opdrachtgever’ verstaan wij elke natuurlijke of rechtspersoon aan wie GDPRfolder een offerte heeft bezorgd of met wie GDPRfolder een dienstenovereenkomst of een overeenkomst voor de verkoop van producten heeft afgesloten, waarbij deze offerte of deze overeenkomst onder deze algemene voorwaarden valt. Door de activiteiten van GDPRfolder kunnen alleen rechtspersonen of zelfstandigen een overeenkomst afsluiten met GDPR FOLDER; consument zijn dus geen klant van GDPRfolder.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes van GDPRfolder en voor alle overeenkomsten die GDPRfolder afsluit met opdrachtgevers voor de levering van diensten of producten. De opdrachtgever aanvaardt, alleen door een bestelbon, een offerte of een online-overeenkomst met GDPRfolder te ondertekenen, deze algemene voorwaarden en doet afstand van zijn eigen algemene voorwaarden, ook al zijn deze bij een van de commerciële documenten gevoegd en sluiten ze de algemene voorwaarden van leveranciers uit.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien ze uitdrukkelijk werden overeengekomen met een door een bevoegde ondertekenaar van GDPRfolder ondertekend document dat uitdrukkelijk het artikel van deze algemene voorwaarden vermeldt, waarvan wordt afgeweken. Voor overeenkomsten met een duur van meer dan één jaar behoudt GDPRfolder zich echter het recht voor om de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en te verklaren dat deze nieuwe voorwaarden van toepassing zijn op de contractuele relaties. De gewijzigde algemene voorwaarden worden van kracht 30 dagen nadat de wijzigingen zijn gemeld aan de opdrachtgever.

Geldigheid van de algemene voorwaarden: Uitgezonderd indien in bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk iets anders wordt overeengekomen, zijn overeenkomsten met de opdrachtgever geldig tot 31 december volgend op de eerste periode van zestig (60) maanden en worden ze stilzwijgend verlengd met zesendertig (36) maanden, uitgezonderd in geval van een geplande beëindiging zoals beschreven in de algemene voorwaarden.

Offertes

De offertes van GDPRfolder zijn steeds vrijblijvend.

Wanneer een opdrachtgever een offerte van GDPRfolder aanvaardt, behoudt GDPRfolder zich het recht voor om deze offerte binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken.

Termijnen

GDPRfolder zal al het nodige doen om de overeengekomen termijnen te respecteren. Deze termijnen zijn echter steeds indicatief en het overschrijden ervan geeft de opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te beëindigen en/of een schadevergoeding te eisen.

Prijzen (tarieven)

De door GDPRfolder gehanteerde prijzen zijn in euro en worden vermeerderd met de belasting over de toegevoegde waarde (btw) en alle andere, eventueel toepasselijke taksen.

Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, heeft GDPRfolder het recht om, voor contracten langer dan één jaar, de gehanteerde tarieven bij het begin van elk kalenderjaar aan te passen op basis van de consumentenprijsindex. Het nieuwe tarief wordt dan berekend door het oorspronkelijke tarief te vermenigvuldigen met de index van de maand december van voor het nieuwe tarief, en dit resultaat vervolgens te delen door de index van de maand die voorafgaat aan de oudste datum en deze is ofwel de ondertekeningsdatum van de overeenkomst, ofwel de datum van het begin van de prestaties van GDPRfolder.

Facturen en betaling

De betaling door de opdrachtgever gebeurt ofwel onmiddellijk voor de volledige eerste periode van 4 jaar ofwel voor de eerste 12 maanden van het 4-jarige abonnement. Toegang tot de aanvraag is pas mogelijk na ontvangst van de betaling.

De facturen van GDPRfolder zijn jaarlijks en vooraf betaalbaar op de verjaardag van de eerste overeenkomst.

Indien een factuur niet betaald is binnen de opgegeven termijn, heeft GDPRfolder het recht om op het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag interesten aan te rekenen van 1% per kalendermaand. Elke begonnen maand wordt beschouwd als een volledige maand. Daarnaast heeft GDPRfolder het recht om de uitvoering van zijn verplichtingen te schorsen of uit te stellen tot wanneer alle verschuldigde bedragen zijn betaald.

De opdrachtgever heeft in geen geval het recht om zijn betalingen uit te stellen of om de verschuldigde bedragen te verminderen of verrekenen, uitgezonderd met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van GDPRfolder.

Bij betalingsachterstand of een kritieke financiële situatie van de opdrachtgever heeft GDPRfolder het recht om op elk ogenblik van de opdrachtgever zekerheden of de betaling te eisen (volledig of gedeeltelijk, tot wanneer de overeenkomst is verlopen), voor het begint met de uitvoering van de werken of leveringen of deze hervat.

In geval van geschillen over het exacte bedrag dat de opdrachtgever verschuldigd is aan GDPRfolder, gelden de facturen van GDPRfolder als bewijs, tenzij de opdrachtgever schriftelijke bewijzen van het tegendeel kan voorleggen. De betaling van de verschuldigde bedragen mag in geen geval worden uitgesteld.

Gegevens, bestanden en gegevensdragers van de opdrachtgever

Alle gegevens en bestanden die de opdrachtgever in het kader van een overeenkomst ter beschikking moet stellen, moeten worden bezorgd in het formaat en op de manier zoals bepaald door GDPRfolder.

GDPRfolder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten en vertragingen die volledig of gedeeltelijk toe te schrijven zijn aan het feit dat de opdrachtgever de voorwaarden niet naleeft.

De opdrachtgever is aansprakelijk tegenover GDPRfolder voor eventuele door GDPRfolder geleden schade als gevolg van virussen of andere corrupte elektronische elementen in de gegevens, bestanden of gegevensdragers die hij ter beschikking heeft gesteld. De opdrachtgever zal GDPRfolder vergoeden voor alle eventuele claims van derden als gevolg van virussen of andere corrupte elektronische elementen.

De opdrachtgever garandeert dat hij het recht heeft om de gegevens, bestanden en gegevensdragers ter beschikking te stellen van GDPRfolder en dat hij het recht heeft om de overeengekomen taken hiervoor toe te vertrouwen aan GDPRfolder. De opdrachtgever zal GDPRfolder vergoeden voor alle claims van derden hierover.

Klachten en aansprakelijkheid

GDPRfolder is alleen onderworpen aan een middelenverbintenis om de overeengekomen werken of leveringen correct uit te voeren. Het is in geen geval onderworpen aan een resultaatsverbintenis. Aangezien GDPRfolder zich baseert op de verklaringen van de opdrachtgever en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid, garandeert GDPRfolder niet dat het dossier dat volgens de verzoeken van de opdrachtgever is opgesteld, een garantie vormt voor de naleving van de GDPR.

Wanneer de opdrachtgever vindt dat GDPRfolder in gebreke is gebleven en zijn opdracht niet correct heeft uitgevoerd, moet hij GDPRfolder hierover schriftelijk in kennis stellen binnen een termijn van 10 dagen vanaf de vaststelling van het gebrek of vanaf het moment dat het gebrek redelijkerwijs kon zijn vastgesteld. Na deze termijn kan de opdrachtgever zich niet meer beroepen om het gebrek. Uitgezonderd in uitzonderlijke omstandigheden die de opdrachtgever moet aantonen, wordt aangenomen dat de opdrachtgever een gebrek redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen op het moment dat hij de prestatie of het product van GDPRfolder ontvangt.

Indien de opdrachtgever een gebrek zou hebben vastgesteld, moet hij zijn volledige medewerking verlenen aan GDPRfolder zodat GDPRfolder het vermoedelijke gebrek kan onderzoeken en herstellen binnen een redelijke termijn of een compensatie kan voorstellen aan de opdrachtgever indien het gebrek niet kan worden hersteld.

In elk geval wordt overeengekomen dat de aansprakelijkheid van GDPRfolder zich beperkt tot maximaal 50% van het gefactureerde bedrag van de prestaties van de diensten of leveringen van producten in het kader waarvan deze aansprakelijkheid wordt gevorderd.

Vertrouwelijkheid van GDPRfolder

De gegevens van om het even welke aard die de opdrachtgever aan GDPRfolder verstrekt in het kader van zijn AVG-dossier (hierna de Gegevens), worden verstrekt op voorwaarde dat hij de volgende verplichtingen nakomt: (1) De Gegevens, van om het even welke aard, strikt vertrouwelijk houden, (2) de Gegevens niet publiceren of verspreiden aan derden, behalve aan verwerkers en medewerkers die zijn onderworpen aan dezelfde geheimhoudingsplicht, (3) de Gegevens, rechtstreeks noch onrechtstreeks, gebruiken voor zijn eigen behoeften, behalve in het kader van de uitvoering van de aan GDPRfolder gevraagde prestaties, (4) de Gegevens enkel doorgeven aan werknemers die ze nodig hebben, waarbij deze eerst duidelijk in kennis moeten zijn gesteld van het strikt vertrouwelijke karakter van de Gegevens en de eigendom ervan.

GDPRfolder verbindt zich ertoe om de geheimhoudingsverplichtingen te laten naleven door zijn werknemers en eventuele verwerkers, en zal een lijst bijhouden met de personeelsleden en verwerkers aan wie de Gegevens zijn doorgegeven.

De geheimhoudingsverplichting van GDPRfolder betreft niet de gegevens (a) die algemeen bekend zijn op het moment dat het deze ontvangt, (b) die algemeen bekend worden op voorwaarde dat GDPRfolder, in dat laatste geval, niet de oorzaak is dat deze geheimhoudingsverplichting niet is nagekomen, (c) die reeds door GDPRfolder gekend waren voor doorgifte door de opdrachtgever op voorwaarde dat GDPRfolder dit op beslissende wijze kan aantonen met schriftelijke, gedateerde bewijzen, (d) die na ondertekening van deze voorwaarden aan GDPRfolder zouden zijn doorgegeven door een derde partij die ze rechtstreeks noch onrechtstreeks van GDPRfolder had ontvangen.

Deze verplichting geldt niet indien de wet ons verplicht om vertrouwelijke gegevens door te geven aan een gerechtelijke instantie. In voorkomend geval zal GDPRfolder de opdrachtgever vooraf en zodra dat mogelijk is informeren over deze doorgifte van Gegevens.

Intellectuele eigendom

Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, blijven de intellectuele en industriële eigendomsrechten (auteursrechten, naburige rechten, merken (GDPRfolder is een gedeponeerd merk), octrooien, tekeningen, modellen, rechten op software en op gegevensbanken) op alle door GDPRfolder in het kader van het contract ter beschikking gestelde producten, eigendom van GDPRfolder en worden ze niet overgedragen op de opdrachtgever.

Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, blijven de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, naburige rechten, merken, octrooien, tekeningen, modellen) op alle door de opdrachtgever in het kader van het contract ter beschikking gestelde producten, eigendom van de opdrachtgever en worden ze niet overgedragen op GDPRfolder.

Wat de rechten bedoeld in artikel 10.1 betreft, wordt eventueel enkel een persoonlijk, niet-overdraagbaar gebruiksrecht toegekend. Uitgezonderd indien anders overeengekomen in de bijzondere voorwaarden, heeft de opdrachtgever niet het recht om de in artikel 10.1 genoemde producten of elementen die zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten te kopiëren of reproduceren, noch om deze op een andere manier te publiceren, noch om ze over te dragen of door te geven aan andere bedrijven of organisaties, ongeacht of hij daaraan is verbonden. De gegevens en gegevensbanken die eigendom zijn van GDPRfolder mogen niet worden ‘geëxtraheerd’ of ‘hergebruikt’ in de zin van de wet op de juridische bescherming van gegevensbanken, uitgezonderd met de uitdrukkelijke toestemming zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden en alleen indien deze handelingen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het overeengekomen gebruik van deze gegevens of gegevensbanken.

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GDPRfolder mag de opdrachtgever in zijn communicatie met derden geen logo’s, merken, handelsnamen en andere intellectuele eigendommen van GDPRfolder gebruiken (ook niet voor aankondigingen en andere reclameboodschappen).

Voor elke inbreuk op een bepaling van dit artikel is de opdrachtgever aan GDPRfolder onmiddellijk een vaste vergoeding van vijftigduizend (50.000) euro verschuldigd, die onmiddellijk en in één keer betaalbaar is, alsook een aanvullende vergoeding van vijfduizend (5.000) euro voor elke volledige of begonnen dag dat de inbreuk blijft bestaan en dit onverminderd het recht van GDPRfolder om voor de rechtbank nog andere schadevergoedingen en interesten te vorderen voor de geleden schade.

Verwerking

In de zin van de AVG is GDPRfolder geen verwerker voor de opdrachtgever.

Risico-overdracht

Het risico met betrekking tot wat GDPRfolder aan de opdrachtgever ter beschikking stelt, gaat over op de opdrachtgever bij verzending van GDPRfolder van elk element.

Websites

Een offerte van GDPRfolder via een website, alsook de overeenkomst die daarvan het gevolg is, is ook onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Indien GDPRfolder aan een opdrachtgever een gebruikersnaam en een wachtwoord toekent, alsook een toegangscode voor een website, een gegevensbank of alle andere gegevens of applicaties die op afstand kunnen worden geraadpleegd, verbindt de opdrachtgever zich ertoe om deze code niet vrij te geven aan derden, en moet hij alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om gebruik door onbevoegden te vermijden door in geval van verlies, diefstal of misbruik onmiddellijk GDPRfolder te verwittigen en alle aansprakelijkheid te aanvaarden voor het gebruik van de website en de inhoud ervan met de ontvangen code.

De opdrachtgever zal GDPRfolder schadeloosstellen, en alle kosten, met inbegrip van de kosten voor de advocaat en de gerechtskosten betalen, voor alle gevolgen van verlies of misbruik van de toegangscode, behalve indien deze gevolgen te wijten zijn aan een fout die volledig toe te schrijven is aan GDPRfolder.

Indien GDPRfolder misbruik vermoedt van een gebruikersnaam, wachtwoord of meer algemeen een functie op de website of elektronische toegang op afstand, heeft GDPRfolder het recht om op elk ogenblik, zonder opgave van reden, de eerder aan die gebruikersnaam of dat wachtwoord toegekende toegang te weigeren of blokkeren.

Privacy

De privacypolicy is een ander document dat u onderaan op de homepage van de website GDPRfolder.EU terugvindt.

Beëindiging van de overeenkomst

Onverminderd zijn rechten krachtens het Burgerlijk Wetboek heeft GDPRfolder het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever (zelfs tijdelijk) in staking van betaling is, failliet wordt verklaard, in onderhandeling is met zijn schuldeisers, zijn activiteiten heeft stopgezet, zijn exploitatie heeft geliquideerd of gedurende 8 kalenderdagen niet heeft gereageerd nadat GDPRfolder een inbreuk op de contractuele voorwaarden heeft vastgesteld en de opdrachtgever hiervan met een aangetekend schrijven in kennis heeft gesteld.

De klant kan het contract aan het einde van elke overeengekomen abonnementsperiode van 4 jaar opzeggen door ten minste drie maanden voor de verlenging van de abonnementsperiode een aangetekende brief te sturen naar GDPRfolder.

In geval van beëindiging van de overeenkomst is elke vordering van GDPRfolder tegenover de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en de toegang tot de AVG-bestand wordt verwijderd.

Duur van het contract en de verlenging ervan

Het abonnement is voor een vaste periode van vier jaar en wordt bij stilzwijgende overeenkomst op de verjaardag van de inschrijving voor dezelfde periode verlengd, tenzij de klant het contract overeenkomstig deze algemene voorwaarden opzegt.

Overmacht

De omstandigheden die tegelijkertijd beantwoorden aan alle onderstaande voorwaarden, worden beschouwd als overmacht: onvoorziene en onoverkomelijke omstandigheden, situaties die buiten de controle vallen van de partij die er het slachtoffer van is en die niet worden veroorzaakt door een fout van de partij die zich erop beroept, bijvoorbeeld een volledige blokkering van de transport- of bevoorradingsmiddelen, de volledige stopzetting van de telecommunicatienetwerken of problemen aan de telecommunicatienetwerken die niet te wijten zijn aan de partijen. In die gevallen kan elk van de partijen de uitvoering van zijn verplichtingen opschorten. De partij die zich beroept op overmacht moet de tegenpartij onmiddellijk, maar uiterlijk binnen acht (8) dagen, informeren over de elementen waarop de overmacht is gebaseerd, de oorzaak van de vertraging en de vermoedelijke duur ervan. Ze moet de tegenpartij in het bijzonder laten weten dat ze alles in het werk zal stellen om de gevolgen van deze gebeurtenis op de contractuele verplichting tot een minimum te beperken. Meldt een partij een geval van overmacht niet binnen acht (8) dagen nadat de overmacht zich voordeed, kan deze partij zich er ook niet meer op beroepen in het kader van deze bepaling. De partijen blijven verantwoordelijk voor dat deel van hun verplichtingen dat niet is beïnvloed door de overmacht. Na een termijn van dertig (30) dagen vanaf de ontvangst van de kennisgeving van de overmacht, en zonder akkoord over een voortzetting van hun wederzijdse verplichtingen, kunnen de partijen de overeenkomst van rechtswege beëindigen.

Niet-werving

Gedurende de hele periode van de overeenkomst en zelfs gedurende de twaalf (12) maanden die volgen op de beëindiging voor om het even welke reden, verbindt de opdrachtgever zich ertoe om geen personeelsleden van GDPRfolder de betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de overeenkomst te benaderen, een jobvoorstel te doen of aan te werven in om het even welke vorm, ook niet als zelfstandige, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van GDPRfolder voor elke officiële benadering van de persoon in kwestie. In geval van een inbreuk op deze verbintenis, aanvaardt de opdrachtgever dat hij GDPRfolder een boete verschuldigd is die gelijk is aan één jaar brutoloon van de persoon in kwestie.

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten vallen onder het Belgische recht, met uitzondering van de internationale koopovereenkomsten van Den Haag en Wenen.

Geschillen

Geschillen die het gevolg zijn of verband houden met de overeenkomst vallen onder Franstalige rechtbanken en Hoven van het gerechtelijke arrondissement Brussel.

Deze algemene voorwaarden werden oorspronkelijk opgesteld in het Frans. Ze kunnen echter worden vertaald in andere talen. In geval van tegenstrijdigheden tussen een vertaalde versie en de Franse versie, zal de Franse versie prevaleren.