Privacyverklaring

(bijgewerkt op: 25/5/2018)

Verwerkingsverantwoordelijke: Eucoprise bvba, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in de Koningsgalerij 18, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0469.175.043, hierna GDPRfolder of Wij.

Algemene verklaring

GDPRfolder verbindt zich ertoe om de privacy te respecteren van personen van wie wij de gegevens verzamelen in het kader van onze activiteiten. De gegevens die wij verzamelen zijn strikt beperkt tot die gegevens die uw organisatie identificeren, en wat persoonsgegevens betreft verzamelen wij alleen de professionele gegevens van de verantwoordelijke van de organisatie en zijn data privacy officer.

Deze Privacyverklaring beschrijft de manier waarop wij de persoonsgegevens die wij via deze website (de ‘Website’) en via andere middelen (bijvoorbeeld formulieren, telefoongesprekken, e-mails en andere communicatie met u) verzamelen, beheren.

Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met alle geldende wetten inzake gegevensbescherming en privacy, met inbegrip van de AVG. Als u klant wordt bij GDPRfolder, aanvaardt u deze Privacypolicy.

De persoonsgegevens die wij verzamelen

De verzamelde, u betreffende persoonsgegevens zijn, door onze activiteiten, zeer beperkt omdat onze activiteiten erin bestaan u te helpen uw AVG-dossier samen te stellen en dat bevat slechts weinig persoonsgegevens.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens, en dan nog alleen maar van de verantwoordelijke van de organisatie en zijn DPO:

Bijgevolg verwerken wij geen gevoelige informatie noch informatie over kinderen.

De enige gegevens waarover wij beschikken zijn de gegevens die u aan ons hebt verstrekt. Wij verzamelen geen informatie van andere bronnen.

Gegevensverwerking

Wij verwerken gegevens om:

De rechtsgronden van deze verwerkingen zijn enkel uw toestemming en de uitvoering van overeenkomsten waarbij wij partij zijn.

Doorgifte van gegevens aan derden

Als u geabonneerd bent op GDPRfolder via een professionele federatie, kan GDPRfolder het alleen beschikbaar maken voor de voltooiingssnelheid van uw bestand en de naam van uw organisatie, zodat uw federatie het reactieniveau van haar leden kan volgen.

Onze verwerkers hebben toegang tot uw gegevens. De lijst met onze verwerkers zal worden gepubliceerd op onze website. Door deze Privacypolicy te aanvaarden geeft u GDPRfolder het recht om de vereiste verwerkers aan te stellen voor de uitvoering van de in deze policy beschreven verwerkingen.

Wij geven geen gegevens door buiten de Europese Unie.

Veiligheid

GDPRfolder neemt de passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de geldende wetten inzake privacy en gegevensbescherming. Helaas is geen enkele verzending van gegevens via het internet of een opslagsysteem 100 % veilig. Indien u redenen hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet meer veilig is (bijvoorbeeld indien u de indruk hebt dat de veiligheid van uw persoonsgegevens in gevaar is), vragen wij u om ons onmiddellijk te verwittigen. Wanneer GDPRfolder persoonsgegevens levert aan een dienstenaanbieder, zal deze dienstenaanbieder zorgvuldig worden geselecteerd; ook hij moet dan de passende maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen.

Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bewaren uw AVG-dossier en de gegevens die u eraan hebt toegevoegd tijdens de duur van de overeenkomst. Om veiligheidsredenen houden wij ze bij en maken wij ze niet meer toegankelijk gedurende 12 maanden na het einde van onze overeenkomst.

Rechten van betrokkenen

U hebt een recht van inzage, op rectificatie, op bezwaar tegen gebruik, op wissing, op beperking of op overdraagbaarheid met betrekking tot uw persoonsgegevens.

In bepaalde gevallen verbiedt de wet ons echter om in te gaan op uw aanvraag om deze rechten uit te oefenen.

Cookies

Met de cookies op de website kunnen wij de volgende informatie verzamelen:

Wij leggen geen verbanden tussen deze gegevens en de gegevens die u aan ons verstrekt.

Wijzigingen van deze regels

Aangezien de regelgeving evolueert, behouden wij ons het recht voor om op elk ogenblik wijzigingen aan te brengen, maar ook om rekening te houden met wijzigingen in onze activiteiten. Wij zullen u informeren over deze wijzigingen.

Met wie contact opnemen over uw persoonsgegevens

Hebt u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u per post contact opnemen met GDPRfolder, Koningsgalerij 18, 1000 Brussel.

Indien u dat wenst kunt u ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Taal

Deze Privacyverklaring werd oorspronkelijk opgesteld in het Frans. Ze kan echter worden vertaald in andere talen. In geval van tegenstrijdigheden tussen een vertaalde versie en de Franse versie, zal de Franse versie prevaleren.