Verklaring van respect voor privacy in de context van de zelfevaluatie

(bijgewerkt: 1/12/2018)

Verantwoordelijk voor verwerking: Eucoprise BVBA vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 18 Galerie du roi 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0469.175043 hierna GDPRfolder, we of wij genoemd.

Algemene verklaring

GDPRfolder hecht veel waarde aan het respecteren van de privacy van de mensen van wie we de gegevens verzamelen tijdens onze activiteiten.

De gegevens die we verzamelen zijn strikt beperkt tot die welke uw organisatie identificeren, en in het geval van persoonlijke gegevens alleen uw e-mailadres.

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met de Persoonlijke Gegevens die we tegelijkertijd verzamelen via deze website (de “Site”)

Wij behandelen uw gegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, waaronder de “AVG”. Door uw gepersonaliseerde rapport met betrekking tot de AVG aan te vragen, accepteert u dit privacybeleid

De persoonlijke gegevens die we verzamelen.

Wij verzamelen als persoonlijke gegevens:

Als gevolg hiervan verwerken we geen gevoelige informatie of informatie over kinderen.

De enige gegevens die we hebben, zijn de gegevens die u ons hebt gegeven. We verzamelen geen informatie uit andere bronnen.

Gegevensverwerking

Onze gegevensverwerking zal zijn

De wettelijke basis van deze behandeling is uw toestemming.

Overdracht van gegevens aan derden

De enige derde partij aan wie we uw gegevens zullen verzenden, is SPRL gdprfolder.eu

Geen onderaannemers hebben toegang tot uw gegevens.

Wij overdragen uw gegevens niet buiten de Europese Unie.

Veiligheid

GDPRfolder zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving. Helaas kan geen gegevensoverdracht via internet of een gegevensopslagsysteem 100% gegarandeerd zijn. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (als u bijvoorbeeld vindt dat de beveiliging van uw persoonlijke gegevens die u bij ons hebt, mogelijk is aangetast), wordt u verzocht contact met ons op te nemen. Meld ons onmiddellijk. Als GDPRfolder persoonlijke gegevens aan een serviceprovider verstrekt, wordt de serviceprovider zorgvuldig geselecteerd en zal hij de gepaste maatregelen nemen om de privacy en veiligheid van de persoonlijke gegevens te waarborgen.

Houdbaarheid van uw gegevens

We bewaren uw gegevens gedurende zes maanden na verzending van uw bestand.

Rechten van de betrokken personen

In overeenstemming met de wet hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verzetten tegen of te verzoeken om de verwijdering, beperking of portabiliteit. In sommige gevallen staat de wet ons echter niet toe om niet noodzakelijkerwijs uw verzoeken accepteren.

Cookies

De cookies van de site maken het mogelijk om de volgende informatie te verzamelen:

We leggen geen verband tussen deze informatie en de informatie die u ons toevertrouwt.

Wijzigingen in deze regels

Naarmate de regelgeving vordert, behouden wij ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen, maar ook om rekening te houden met veranderingen in ons bedrijf. Wij zullen u op de hoogte houden van wijzigingen

Met wie moet u contact opnemen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u kontact met ons nemen.

Als u wilt, kunt u contact opnemen met de autoriteit voor gegevensbescherming.

Taal

Deze privacyverklaring was oorspronkelijk in het Frans geschreven. Het kan in andere talen worden vertaald. In geval van conflict tussen een vertaalde versie en de Franse versie, is de Franse versie van toepassing.