Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Bijgewerkt op 27/7/2018

De verwerkingsverantwoordelijke is GDPRfolder SPRL, met maatschappelijke zetel te Koningsgalerij 18, 1000 Brussel, hieronder “Wij” genoemd. We verbinden ons ertoe om de privacy te beschermen van de personen die contact met ons opnemen in het kader van onze activiteiten. Dit Beleid inzake de bescherming van Persoonsgegevens (hieronder het Beleid genoemd) beschrijft de manier waarop we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen op basis van de inschrijvingsformulieren op de website, telefonische gesprekken, e-mails en andere manieren waarop we met u communiceren. We behandelen uw persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Door het Beleid te aanvaarden of ons op welke manier dan ook uw persoonsgegevens te verstrekken, erkent u en aanvaardt u de voorwaarden van het Beleid, evenals de verwerking en overdracht van Persoonsgegevens in overeenstemming met het Beleid.

De Persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van onze relaties zijn

De gegevens die we verzamelen zijn afkomstig van:

We gebruiken deze Persoonsgegevens voor de volgende soorten verwerking:

De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming (we herinneren u eraan dat u op elk ogenblik uw toestemming kunt intrekken). We gebruiken geen besluitvormingstechniek op basis van een geautomatiseerde verwerking waaraan voor de betrokken persoon rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem/haar anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Uw persoonsgegevens kunnen door de volgende organisaties geraadpleegd worden:

We sturen geen gegevens door buiten de Europese Unie. We nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake privacy en de bescherming van persoonsgegevens. We hebben met onze onderaannemers contracten afgesloten waarmee ze ons verzekeren dat ze de gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen hebben genomen.

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt die automatisch de volgende gegevens:

Uw gegevens worden verwijderd na de volgende termijnen:

Als u ons persoonsgegevens verstrekt over andere personen, verbindt u zich ertoe: (a) om die persoon in kennis te stellen van de inhoud van dit Beleid met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en (b) zijn/haar instemming te verkrijgen in overeenstemming met dit Beleid.

U hebt het recht om uw gegevens te raadplegen en ze indien nodig te verbeteren, om u te verzetten tegen het gebruik ervan, om de verwijdering, de beperking of de overdraagbaarheid ervan te vragen. Als u een van deze rechten wenst te doen gelden, gelieve dan contact met ons op te nemen via het e-mailadres Privacy@GDPRfolder.eu en hierbij uw identiteit te bewijzen aan de hand van een kopie van uw identiteitskaart.

U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit

We herbekijken geregeld de regels in dit Beleid en behouden ons het recht voor om er op elk moment wijzingen in aan te brengen, om wijzigingen in onze activiteiten en wettelijke vereisten in aanmerking te nemen. We nodigen u uit om onze website regelmatig te raadplegen. De actualiseringsdatum wordt aangepast. In geval van een belangrijke wijziging zullen we opnieuw contact met u opnemen om u deze wijzigingen te melden.